Allmänna bestämmelser

 1. Följande köp- och försäljningsregler (vidare kallade för Reglerna) är ett dokument som är anpassat till de berörda parterna och som definierar köparens (vidare kallad för Köparen) och säljarens (vidare kallad för Säljaren) com, rättigheter och skyldigheter, villkoren för inköp, leverans och returnering av varor samt övriga bestämmelser relaterade till webbutikens www.imperialstone.comverksamhet.
 2. Säljaren förbehåller sig rättigheten att när som helst ändra eller komplettera dessa regler utan förvarning till Köparen. De ändrade reglerna gäller för nya köpare som köper varor i comwebbutiken efter förändring av reglerna.
 3. Varorna i comwebbutiken kan köpas av alla myndiga fysiska och juridiska personer (minderåriga fysiska personer har endast rätt att köpa varor med förälderns eller vårdnadshavarens samtycke).

 

Köparens personuppgifter

 1. Säljaren garanterar att Köparens personuppgifter (adress, telefonnummer, förnamn, efternamn, osv.) inte kommer att lämnas ut till tredje part förutom fall då Köparens personuppgifter måste lämnas ut till Säljarens partners (dvs. kurirtjänster, litauiska posten, osv.) för att säkerställa högkvalitativ service som tillhandahålls av Säljaren.
 2. I alla övriga fall får Köparens personuppgifter (adress, telefonnummer, förnamn, efternamn, osv.) endast lämnas ut till tredje part enligt Republiken Litauens gällande lagstiftning.
 3. Säljaren kan endast använda Köparens personuppgifter i marknadsföringssyften (för beställning av nyheter via e-post, telefon, osv.) med Köparens samtycke.
 4. Köparen som inte vill att dennes personuppgifter används i marknadsföringssyften ska kontakta administration på comvia e-postadressen info@imperialstone.com och skicka en skriftlig begäran att inte använda Köparens personuppgifter i marknadsföringssyften.
 5. Det är Köparens ansvar att tillhandahålla alla personuppgifter som är nödvändiga för att säkerställa högkvalitativ service som tillhandahålls av Säljaren.

 

Ingående av försäljningsavtalet 

 1. Köparen anses ha ingått försäljningsavtalet från tidpunkten då denne bekräftar sin beställning på comwebbutiken.
 2. Säljaren anses att ha accepterat ingåendet av försäljningsavtalet från tidpunkten då denne bekräftar Köparens beställning och börjar genomföra den.
 3. Varken Köparen eller Säljaren är ansvariga att separat meddela de berörda parterna om försäljningsavtalet skriftligen eller via telefon.

 

Köparens rättigheter

 1. Köparen har rätt att köpa de varor som Säljaren erbjuder enligt dessa regler.
 2. Köparen har rätt att säga upp försäljningsavtalet senast inom 14 kalenderdagar från leveransdagen genom att skriftligen informera Säljaren (via e-post, telefon eller registrerat brev) om uppsägning av försäljningsavtalet och returnering av varorna.

 

Köparens skyldigheter

 1. Köparen förbinder sig att inte lämna ut sina inloggningsuppgifter till Säljarens system till tredje part. Om Köparen förlorar sina inloggningsuppgifter ska denne omedelbart informera Säljaren om det via telefon eller e-post.
 2. Om Köparens personuppgifter (telefonnummer, adress, osv.) ändras förbinder sig Köparen att omedelbart uppdatera dem i Säljarens system vid nästa inloggning.
 3. Vid uppsägning av försäljningsavtalet ska Köparen senast inom 14 kalenderdagar skriftligen (via e-post eller registrerat brev) informera Säljaren om uppsägning av avtalet. Om Säljaren bekräftar uppsägning av avtalet förbinder sig Köparen att returnera den mottagna varan genom att skicka den (via registrerat brev eller kurirtjänst) till Säljarens angivna adress.
 4. Vid inköp av varor förbinder sig Köparen att ta emot den levererade varan på Köparens angivna adress.
 5. Vid inköp av varor ska Köparen följa Republiken Litauens lagstiftning.

 

Säljarens rättigheter

 1. Säljaren har rätt att begränsa Köparens aktivitet på comsystemet om Köparen skadar stabilitet och säkerhet av webbutikens arbete.
 2. Vid ogynnsamma omständigheter har Säljaren rätt att tillfälligt avbryta webbutikens verksamhet utan förvarning till Köparen.
 3. Säljaren har rätt att avbryta Köparens beställning om Köparen väljer förskottsbetalning men inte betalar för varorna inom 5 arbetsdagar från beställningsdagen.
 4. Säljaren har rätt att avbryta Köparens beställning om det uppstår problem relaterade till leverans av varan och om Köparen inte kan nås via dennes angivna kontaktuppgifter.

 

Säljarens skyldigheter

 1. Säljaren förbinder sig att göra det möjligt för Köparen att använda tjänster som tillhandahålls av com.
 2. Säljaren förbinder sig att respektera Köparens rätt till Sekretess för personuppgifter förutom fall då uppgifterna ska lämnas ut till tredje part enligt Republiken Litauens gällande lagstiftning.
 3. Säljaren förbinder sig att leverera varor beställda av Köparen enligt den leveransmetod som Köparen har valt.
 4. Säljaren som på grund av oförutsedda omständigheter inte har möjlighet att leverera varor beställda av Köparen förbinder sig att erbjuda en vara som är liknande enligt sina egenskaper och utseende eller vid förskottsbetalning återbetala de betalda pengarna till Köparen senast inom 14 arbetsdagar.

 

Priser på varor och betalning

 1. Priser på varor i webbutiken är angivna i euro. Säljaren är momsbetalare. Alla priser i webbutiken är angivna inklusive moms.
 2. Köparen betalar för varorna:
 3. Genom förskottsbetalning.
 4. Säljaren har rätt att ändra betalningsmetoderna utan förvarning till Köparen.
 5. Säljaren förbinder sig att överlämna en momsfaktura till Köparen tillsammans med den beställda varan eller via e-post.

 

Leverans, kvalitet, garanti, returnering och byte av varor

 1. LEVERANS AV VAROR
 2. Butiken förbinder sig att ange leveranstiden för varje vara. Vid problem med leverans förbinder Butiken sig att kontakta Kunden och hitta den bästa lösningen.
 3. Kunden förbinder sig att observera den angivna leveranstiden och endast kontakta Butiken efter 24 timmar från leveranstidens utgång.
 4. Vid beställning av varor förbinder sig Kunden att ange leveransplatsen och personen som kommer att ta emot varorna.
 5. Kunden förbinder sig att ta emot varorna själv. Om Kunden inte kan ta emot varorna själv och de levereras till den angivna adressen samt enligt andra uppgifter angivna av Kunden har Kunden ingen rätt att göra anspråk mot Butiken angående leverans av varorna till en fel person.
 6. Kunden som vid beställning av varor har valt alternativet att denne kommer att hämta varorna på företagets huvudkontor ska uppvisa en identitetshandling och en kopia på beställningen. Butiken förbinder sig i sin tur att ringa Kunden när varan är klar.
 7. Varor beställda i Butiken levereras av DHL kurirer.
 8. Om Kunden vid mottagandet av varan upptäcker att förpackningen saknar den rätta varan ska Kunden omedelbart informera Butiken om det.
 9. ÖVRIGA BESTÄMMELSER
 • Alla meddelanden till Butiken ska lämnas via e-postadressen info@imperialstone.comeller tel. +370 687 77765.
 • Avtalet upprättas och genomförs samt all kommunikation mellan Kunden och Butiken sker på det officiella språket.
 • Egenskaper för varje vara är angivna i webbutiken. Säljaren är inte ansvarig för att varorna kan skilja sig något (i färg, storlek, osv.) från de som visas på internet på grund av Köparens skärminställningar.
 • Säljaren garanterar att alla presenterade varor är nya, av god kvalitet och inte har använts om annat inte anges i varans beskrivning.
 • Säljaren ger 6-24 månaders garanti för alla varor. Den exakta garantitiden anges vid egenskaper för varje vara.
 • Köparen har rätt att returnera varorna som denne inte är nöjd med inom 14 kalenderdagar från leveransdagen.
 • Köparen som vill returnera den köpta varan ska se till att:
  1. varan inte har använts
  2. varan är oskadad
  3. varans originalförpackning är skyddad och oskadad
  4. varans etikett är skyddad och oskadad
  5. varan är i samma skick som den var vid leverans till Köparen
  6. Köparen har ett dokument som intygar inköp av varor (till exempel momsfakturan).
 • Köparen som vill returnera varan som denne inte är nöjd med ska fylla i en fritt formulerad begäran och ange orsaken till returnering.
 • Pengarna för de returnerade varorna överförs endast till betalarens bankkonto.
 • Vid returnering återbetalar Säljaren inga betalningsavgifter till Köparen.

 

Slutbestämmelser

 1. Dessa regler är upprättade enligt Republiken Litauens lagstiftning.
 2. Alla tvister som härrör från dessa regler ska lösas genom förhandlingar. Vid underlåtenhet att nå en överenskommelse ska tvisterna lösas enligt Republiken Litauens lagstiftning.
 3. Parterna frigörs från skyldigheter angivna i detta avtal om deras uppfyllande är omöjligt på grund av force majeureomständigheter.