Vispārējie noteikumi

Pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk “Noteikumi”) ir juridisks dokuments, kas attiecas uz visām darījumā iesaistītajām pusēm,  un dokuments uzskaita pircēja (turpmāk “Pircējs” un pārdevēja (turpmāk “Pārdevējs”) pienākumus – www.imperialstone.com, preces iegādes procesu, preces piegādes un atgriešanas procesu, kā arī noteikumus, kas attiecas uz darbībām lapas www.imperialstone.com interneta veikala sadaļā.

Pārdevējam ir tiesības, bez iepriekšēja paziņojuma, jebkurā laikā Noteikumus mainīt vai papildināt.

Mainītie noteikumi attieksies uz visiem nākošajiem Pircējiem, kas iegādājas preces www.imperialstone.com interneta veikala sadaļā.

Visām pilngadīgajām privātpersonām (nepilngadīgajiem pirkumu veikšanai ir nepieciešama vecāku vai aizbildņa atļauja) un juridiskām personām ir tiesības iepirkties www.imperialstone.com interneta veikala sadaļā.

 

Pircēja personas dati

Pārdevējs garantē, ka Pircēja personas dati (adrese, telefona numurs, vārds, uzvārds, utt.) netiks atklāti trešajai pusei, izņemot gadījumus, kad Pārdevējam Pircēja dati ir jānodod oficiālam partnerim lai nodrošinātu augstākās kvalitātes pakalpojuma sniegšanu (piemēram, kurjeriem, Lietuvas pastam, u.c.).

Citos gadījumos Pircēja personas dati (adrese, telefona numurs, vārds, uzvārds, utt.) var tikt atklāti trešajai pusei tikai sekojot Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajai kārtībai.

Pārdevējs var lietot Pircēja personas datus mārketinga nolūkos (saņemot abonētos biļetenus uz e-pastu vai saņemot zvanus uz norādīto tel. numuru, utt.) tikai pēc Pircēja piekrišanas.

Ja Pircējs nevēlas lai personas dati tiktu lietoti mārketinga nolūkos, Pircējam ir tiesības rakstīt www.imperialstone.com administrācijai e-pastu uz adresi info@imperialstone.com, ar lūgumu personas datus mārketinga nolūkiem neizmantot.

Pircējam ir pienākums Pārdevējam piegādāt visus nepieciešamos personas datus lai nodrošinātu augstākās kvalitātes pakalpojuma sniegšanu.

 

Pārdošanas un pirkšanas līguma noslēgšana

Pircējs noslēdz Pārdošanas un pirkšanas līgumu brīdī, kad tiek apstiprināts Pircēja pasūtījums mājas lapas www.imperialstone.com interneta veikala sadaļā.

Pārdevējs piekrīt noslēgt Pārdošanas un pirkšanas līgumu brīdī, kad sākt pildīt Pircēja pasūtījumu.

Nedz Pircējs nedz Pārdevējs informē otru pusi, rakstiskā vai telefona sarunas formā, par Pārdošanas un pirkšanas līguma slēgšanu.

 

Pircēja tiesības

Pircējam ir tiesības iegādāties Pārdevēja piedāvātās preces sekojot Noteikumos aprakstītajai pirkšanas procedūrai.

Pircējam ir tiesības lauzt Pārdošanas un pirkšanas līgumu ne ilgāk kā 14 kalendāra dienu laikā pēc preces piegādes datuma, iepriekš e-pasta, telefona sarunas vai vēstules veidā

Par laušanu iepriekš informējot Pārdevēju un atgriežot iegādāto preci.

 

Pircēja pienākumi

Pircējs apņemas nenodot trešajai pusei savus pieejas datus ar kuriem ir iespējams pieslēgties Pārdevēja mājas lapai.

Ja Pircējs savus pieejas datus pazaudē, par to Pircējam ir e-pasta vai telefona sarunas veidā jāpaziņo Pārdevējam.

Personas datu (telefona numura, adreses, utt.) maiņas gadījumā, pirms nākamā pirkuma veikšanas, Pircējam šīs izmaiņas ir arī jāveic savā kontā Pārdevēja sistēmā.

Pārdošanas un pirkšanas līguma laušanas gadījumā, Pircējam par to jāinformē (ar e-pastu vai vēstuli) Pārdevējs ne ilgāk kā 14 kalendāra pirms līguma laušanas.

Ja Pārdevējs apstiprina Pārdošanas un pirkšanas līguma laušanu, Pircējam jāatgriež iegādātais produkts to sūtot (pa pastu vai ar kurjeru) uz Pārdevēja norādīto adresi.

Kad prece tiek iegādāta, Pircējs apņemas to saņemt sevis norādītajā adresē.

Kad pirkums tiek veikts, Pircējs apņemas sekot Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

 

Pārdevēja tiesības

Pārdevējam ir tiesības ierobežot Pircēja darbības mājas lapas www.imperialstone.com interneta veikala sadaļā, ja Pircējs apdraud veikala stabilitāti vai drošību.

Pārdevējam neparedzētu iemeslu dēļ ir tiesības apturēt interneta vekala darbību par to iepriekš infomējot Pircēju.

Pārdevējam ir tiesības atsaukt Pircēja veikto pasūtījumu, ja Pircējs izvēloties priekšapmaksu, to nav veicis 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas.

Pārdevējam ir tiesības atsaukt Pircēja pasūtījumu, ja piegādes procesā ir radušās problēmas un Pircējs norādītajā adresē nebūs sasniedzams.

 

Pārdevēja pienākumi

Pārdevējs apņemas dot Pircējam iespēju izmantot mājas lapas www.imperialstone.com sniegots pakalpojumus.

Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja tiesības uz konfidencialitāti, izņemot gadījumus, kad Pircēja dati jānodod trešajai pusei atsaucoties uz procedūru, kas norādīta Lietuvas Republikas tiesību aktos.

Pārdevējs apņemas piegādāt iegādāto preci balstoties uz Pircēja izvēlēto piegādes metodi.

Ja Pārdevējs neparedzētu apstākļu dēļ nav spējīgs Pircējam piegādāt izvēlēto preci, Pārdevējs apņemas piedāvāt Pircējam līdzīgu produktu, vai atgriezt Pircējam veikto maksājumu, ja ir veikta priekšapmaksa, ne vēlāk kā 14 darba dienu laikā.

 

Preču cenas un maksājuma procedūra

Preču cenas interneta veikalā ir norādītas Eiro valūtā.

Pārdevējs ir PVN maksātājs.

Visu interneta veikalā esošo preču cenā ir iekļauts PVN.

Pircējs par preci maksās:

Ar avansa maksājumu.

Pārdevējam ir tiesības mainīt nomaksas metodi par to iepriekš nebrīdinot Pircēju.

Pārdevējs apņemas piegādāt rēķinu ar PVN kopā ar pasūtīto preci vai sūtot to pa e-pastu.

 

Piegāde, kvalitāte, garantija, preču atgriešana

PREČU PIEGĀDE

Veikals apņemas preces piegādāt noteiktajā termiņā.

Ja piegādes procesā rodas problēmas, Veikals apņemas sazināties ar Klientu un atrast situācijai risinājumu.

Klients apņemas pievērst īpašu uzmanību norādītajam piegādes termiņa un par to atgādināt Veikalam gadījumā, ja piegādes termiņš ir pārsniegts par 24 stundām.

Kad Klients veic pasūtījumu, Klients apņemas norādīt piegādes adresi un preces saņēmēju.

Klients apņemas preci saņemts personīgi.

Ja Klients nespēj preci saņemt personīgi un tā tiek piegādāta uz norādīto adresi, Klientam nav tiesības izteikt Veikalam sūdzību par nepareizu piegādi.

Ja Klients iegādājas preci Uzņēmuma Birojā, Klientam ir jāuzrāda personas apliecinošs dokuments un pasūtījuma kopija.

Veikals apņemas sazināties ar Klientu, kad prece ir gatava saņemšanai

Mūsu Veikalā iegādātās preces Jums piegādās uzņēmums DHL, Omniva.

Ja Klients pēc preces saņemšanas tai konstatē defektus vai citas neatbilstības, Klientam nekavējoties jāsazinās ar Veikalu.

 

CITI NOSACĪJUMI

Visas ziņas Veikalam ir jāsūta uz e-pastu info@imperialstone.com vai tā jānodod telefona sarunas laikā zvanot uz +370 687 77765

Līguma un saziņas valoda starp Klientu un Veikalu ir oficiālā valsts valoda.

Sīkāka informācija par katru interneta veikalā atrodamo produktu ir produkta aprakstos.

Pārdevējs nav atbildīgs par to, ja prece, kāda tā izskatās patiesībā (krāsa, izmērs, utt.), atšķiras to tās, kāda tā izskatās interneta veikalā, jo to var ietekmēt Klienta datora monitora stāvoklis.

Pārdevējs galvo, ka visas preces ir jaunas, augstas kvalitātes un nav lietotas, ja vien pretējais nav minēts preces aprakstā.

Pārdevējs precēm nodrošina 6-24 mēnešu garantiju.

Garantijas termiņš ir norādīts produkta aprakstā.

Pircējam ir tiesības atgriezt sev nederīgu produktu 14 kalendāra dienu laikā pēc tās saņemšanas.

Preces atgriešanas gadījumā, Pircējam ir jāapliecina:

Ka prece nav tikusi lietota.

Ka prece nav bojāta.

Ka preces oriģinālais iepakojums ir pieejams un nav bojāts.

Ka preces etiķete ir pieejama un nav bojāta.

Ka prece ir identiska tai, kādu Pircējs to saņēma.

Ka Pircējam ir pirkumu apliecinošs dokuments (piemēram:

PVN rēķins).

Ja Pircējs vēlas atgriezt sev netīkamu preci, Pircējam ir jāaizpilda atbilstošais dokuments un jānorāda iemesls.

Maksājums par preci tiks nosūtīts atpakaļ uz maksātāja bankas kontu.

Preces atgriešanas gadījumā, Pārdevējs nesedz piegādes procesā radušās izmaksas.

 

Galīgie nosacījumi

Šie Noteikumi ir sastādīti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

Jebkādas nesaskaņas saistībā ar Noteikumiem, tiks atrisinātas sarunu ceļā.

Citādāk, nesaskaņas tiks atrisinātas atsaucoties uz Lietuvas Republikas tiesību aktos norādīto procedūru.

Visas iesaistītās puses tiks atbrīvotas no atbildības par līguma punktu nepildīšanu tikai nepārvaramas varas (force majeure) ietekmes gadījumā.