Ogólne postanowienia

 

 1. Niniejsze Zasady Zakupu i Sprzedaży (zwane dalej „Zasadami”) stanowią dokument dostosowany wobec stron powiązanych, który określa prawa i obowiązki Kupującego (zwanego dalej „Kupującym”) i Sprzedawcy (zwanego dalej „Sprzedawcą”) na stronieimperialstone.com, warunki nabycia, dostawy i zwrotu towarów oraz inne warunki związane z działalnością sklepu internetowego www.imperialstone.com
 2. Sprzedawca ma prawo w każdej chwili zmienić lub uzupełnić niniejsze zasady bez wcześniejszego poinformowania Kupującego. Zmienione zasady mają zastosowanie do nowych nabywców, którzy dokonują zakupu towarów w sklepie internetowymimperialstone.com po zmianie zasad.
 3. Prawo do zakupu w sklepie internetowym znajdującym się na stronie internetowejimperialstone.com wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne i prawne (nieletnie osoby fizyczne mają prawo do zakupu towaru tylko za zgodą rodziców lub opiekunów).

 

Dane osobowe kupujących

 

 1. Sprzedawca zapewnia, że ​​informacje osobowe dotyczące Kupującego (adres, numer telefonu, imię i nazwisko, itd.) nie zostaną przekazane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, w których informacje osobowe kupującego należy udostępnić dla partnerów Sprzedawcy w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez Sprzedawcę usług (czyli dla firm kurierskich, Poczty Litwy, itd.).
 2. We wszystkich innych przypadkach dane osobowe Kupującego (takie jak adres, numer telefonu, imię, nazwisko itd.) mogą być ujawniane osobom trzecim wyłącznie zgodnie z trybem ustanowionym w aktach prawnych Republiki Litewskiej.
 3. Sprzedawca może wykorzystywać dane osobowe Kupującego w celach marketingowych, pod warunkiem, że posiada zgodę Kupującego (prenumerata wiadomości na pocztę el. lub telefon).
 4. Kupujący, który nie chce, aby jego informacje osobowe były wykorzystywane do celów marketingowych, ma prawo skontaktować się z administracją imperialstone.compocztą elektroniczną info@imperialstone.com i przesłać pisemny wniosek o nieużywanie danych Kupującego do celów marketingowych.
 5. Obowiązkiem Kupującego jest podanie wszystkich danych osobowych niezbędnych do przedstawienia jakościowej usługi Sprzedawcy.

 

Zawarcie Umowy kupna-sprzedaży

 

 1. Uważa się, że Kupujący zawarł umowę kupna- sprzedaży od momentu potwierdzenia swego zamówienia na stronie imperialstone.com
 2. Uważa się, że Sprzedawca zgadza się na zawarcie umowy kupna- sprzedaży od momentu potwierdzenia zamówienia klienta i rozpoczęcia jego realizacji.
 3. Ani Kupujący, ani Sprzedawca nie są zobowiązani do powiadomienia zainteresowanych stron na piśmie lub telefonicznie o umowie kupna-sprzedaży.

 

Prawa Kupującego

 

 1. Kupujący ma prawo do zakupu towarów oferowanych przez Sprzedawcę zgodnie i trybem ustanowionym w ninzejsiych zasadach.
 2. Kupujący ma prawo wypowiedzieć umowę kupna-sprzedaży nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia towaru, uprzednio informując Sprzedawcę (drogą elektroniczną, telefoniczną, listem poleconym) o wypowiedzeniu umowy kupna- sprzedaży i zwrocie towarów.

 

Obowiązki Kupującego

 

 1. Kupujący zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim swoich danych logowania do systemu Sprzedawcy. Jeśli kupujący straci dane logowania, musi natychmiast telefonicznie lub pocztą elektroniczną poinformować o tym Sprzedawcę.
 2. W przypadku zmiany danych osobowych Kupującego (numeru telefonu, adresu itp.), Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji danych w systemie Sprzedawcy podczas kolejnego zamówienia.
 3. W przypadku rozwiązania umowy kupna-sprzedaży, Kupujący musi pisemnie (drogą elektroniczną lub listem poleconym)poinformować Sprzedawcę o rozwiązaniu umowy nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych. Zaraz po tym jak Sprzedawca potwierdzi rozwiązanie umowy, Kupujący zobowiązuje się zwrócić otrzymany towar, wysyłając go (listem poleconym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej) na adres wskazany przez Sprzedawcę.
 4. Kupując towary, Kupujący zobowiązuje się przyjąć towar dostarczony na adres Kupującego.
 5. Kupując towary, Kupujący musi przestrzegać aktów prawnych Republiki Litewskiej.

 

Prawa Sprzedawcy

 

 1. Sprzedawca ma prawo ograniczyć działania Kupującego w systemie  imperialstone.com, jeśli działania Kupującego podważają stabilność i bezpieczeństwo pracy sklepu elektronicznego.
 2. W obliczu niekorzystnych okoliczności Sprzedawca ma prawo do tymczasowego rozwiązania działalności sklepu elektronicznego bez powiadamiania Kupującego.
 3. Sprzedawca ma prawo odwołać zamówienie Kupującego, jeśli kupujący wybierze przedpłatę, ale nie zapłaci za towar w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca ma prawo odwołać zamówienie Kupującego w przypadku wystąpienia problemów związanych i dostawą towaru i nie jest możliwe skomunikowanie się i Kupującym przy użyciu wskazanych przez ostatniego danych kontaktowych.

 

Obowiązki Sprzedawcy

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić Kupującemu możliwość korzystania i usług śwzadcionych przez imperialstone.com.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się szanować prawo Kupującego do zachowania poufności danych osobowych, i wyjątkiem przypadków, gdy dane muszą być udostępnione stronom trzecim zgodnie i trybem przewidzianym w aktach prawnych Republiki Litewskiej.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione przez Kupującego towary zgodnie i metodą dostawy wybranąprzei Kupującego.
 4. W przypadku, gdy Sprzedawca ze względu na nieprzewidziane okoliczności nie ma możliwości dostarczyć do Kupującego zamówionych towarów, wówczas ma obowiązek do zaoferowania towaru, który ma podobne właściwości i wygląd jak i zamówiony towar, lub do zwrotu Kupującemu jego zapłaconych pieniędzy w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych, jeżeli została dokonana przedpłata.

 

Ceny towarów, warunki płatności

 

 1. Ceny towarów w sklepie internetowym podane są w euro. Sprzedawca jest podatnikiem podatku VAT. Wszystkie ceny w sklepie elektronicznym są podane i VAT.
 2. Kupujący dokonuje płatności i tytułu nabycia towarów:
 3. Za uprzednim przelewem środków.
 4. Sprzedawca ma prawo zmienić sposoby płatności bez wcześniejszego poinformowania Kupującego.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania klientowi faktury VAT wraz i iamówionym towarem lub pocztą elektroniczną.

 

Dostawa, jakość, gwarancja, zwrot i wymiana towarów

 

 1. DOSTAWA TOWARÓW
 2. Sklep zobowiązuje się do wskazania terminu dostawy przy każdym towarze. W przypadku zakłóceń w dostawie, Sklep zobowiązuje się do skontaktowania się i Klientem i podjęcia najlepszego rozwiązania.
 3. Klient zobowiązuje się zwrócić uwagę na wskazany termin dostawy i skontaktować się ie Sklepem tylko w tym przypadku, jeśli od terminu dostawy upłynęły 24 godziny.
 4. Klient w trakcie zamawiania towarów zobowiązuje się do podania miejsca dostawy towaru, a także osoby, która odbierze towar.
 5. Klient zobowiązuje się do odbioru towaru we własnej osobie. W przypadku, jeśli nie może we własnej osobie dokonać odbioru towaru, a towary zostały dostarczone pod wskazany adres i na podstawie innych danych wskazanych przez Klienta, Klient nie ma prawa do zgłaszania roszczeń do Sklepu w sprawie dostarczenia towaru dla niewłaściwej osoby.
 6. W przypadku, gdy w trakcie zamówienia Klient wybrał opcję odbioru towaru w siedzibie firmy, musi przedstawić dokument tożsamości oraz kopię zamówienia. Sklep i kolei zobowiązuje się poinformować telefonicznie Klienta, gdy towar będzie gotowy.
 7. Produkty zamówione w Sklepie są dostarczane przez kurierów DHL, Omniva.
 8. W przypadku, gdy po odebraniu towaru Klient zauważy, że w przesyłce brakuje właściwego towaru, Klient musi nzeiwłocinie poinformować Sklep.
 9. INNE POSTANOWIENIA
 • Wszelkie powiadomienia do Sklepu należy składać na następny adres poczty elektronicznej: info@imperialstone.com lub telefonicznie na numer +370 687 77765
 • Zawarcie, wykonanie umowy oraz cała komunikacja między Klientem a Sklepami odbywa się w języku państwowym.
 1. Cechy każdego towaru jest określone w sklepie elektronicznym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za fakt, że towaryw rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić (w odcieniu, rozmiarze itp.) od wyświetlanych w internecie, ie względu na cechy wyświetlacza Kupującego.
 2. Sprzedawca zapewnia, że wszystkie podane towary są nowe, dobrej jakości i niebyły używane, chyba że w opisie produktu podano inaczej.
 3. Sprzedawca udziela gwarancji na okres 6-24 miesięcy na wszystkie sprzedane towary. Dokładny okres gwarancji jest określony w charakterystyce każdego towaru.
 4. Kupujący ma prawo do zwrotu niepasującego towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru.
 5. Kupujący, który chce zwrócić zakupiony towar, musi zapewnić, że:
  1. Towar nie był używany.
  2. Towar jest nieusikodzony.
  3. Jest zachowane i nienaruszone oryginalne opakowanie towaru.
  4. Etykieta produktu jest zachowana i nienaruszona.
  5. Towar jest zwracany w takiej samej kompletacji, w jakiej Kupujący ten towar otrzymał.
  6. Kupujący posiada dokument potwierdzający zakup towarów (np. faktura VAT).
 6. Kupujący, który chce zwrócić niepasujący towar, musi wypełnić wolnej formy wniosek, wskazując przyczynę zwrotu.
 7. Pieniądze za zwrot towarów są ściśle przelewane na rachunek bankowy płatnika.
 8. W przypadku zwrotu, Sprzedawca nie zwraca Kupującemu kosztów opłaty zamówienia.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejsze zasady zostały sporządzone zgodnie i aktami prawnymi Republiki Litewskiej.
 2. Wszelkie spory wynikające i niniejszych zasad będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygane będą zgodnie i trybem określonym w aktach prawnych Republiki Litewskiej.
 3. Strony są zwolnione i wykonania zobowiązań wynikających i niniejszej umowy, jeżeli ich wykonanie jest niemożliwe i powodu okoliczności siły wyższej (force majeure).